اسامی داوران درجه ۳ پاراگلایدینگ – فرود دقت

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

۱

 سید محمد سید کنعانی

۰۹۱۲۱۵۹۷۵۰۶

۲

 محمد رازقی

۰۹۱۲۱۱۳۹۳۵۱

۳

 مائده مقیمی

۰۹۳۵۷۹۱۳۵۹۳

۴

 وحید نظری نسب

۰۹۱۲۱۹۰۸۵۱۸

۵

 رضا اباذری

۰۹۱۲۱۰۹۹۵۹۹

۶

 محمد مهدی فرخنده کلام

۰۹۱۹۳۳۸۱۰۳۷

۷

 مهدی فیضی

۰۹۱۵۵۱۸۱۹۵۲

۸

 سید علیرضا عمیدی

۰۹۱۲۱۴۳۲۱۹۶

۹

 حامد قلمی

۰۹۱۴۴۵۴۸۲۹۵

۱۰

 ناصر ابراهیمی

۰۹۱۸۳۷۱۴۳۰۰

۱۱

 روح اله اسدی خانوکی

۰۹۱۳۹۳۸۵۴۱۸

۱۲

 حمیدرضا پری دری

۰۹۱۲۴۸۸۹۹۱۸

۱۳

 مهدی جمالوطن

۰۹۱۵۱۱۱۸۰۹۵

۱۴

 یوسف باقرزاده فرهمند

۰۹۱۴۴۱۶۴۴۷۸

۱۵

 بهنام صبحی

۰۹۱۲۲۹۰۸۱۴۶

۱۶

 فرزاد یزدانی

۰۹۳۸۳۴۱۲۹۹۲

۱۷

 سعید حسینی

۰۹۱۲۴۸۶۶۶۵۲

۱۸

 حمیدرضا قهوه چی

۰۹۱۲۲۶۰۵۲۳۳

۱۹

 آرش پیام یار

۰۹۱۲۰۷۲۴۲۳۶

۲۰

 محمود شیرازی نیا

۰۹۲۱۳۵۷۰۰۳۸

۲۱

 سعید شوشتری

۰۹۱۳۱۷۱۱۱۲۷

۲۲

 بهروز کشمیری

۰۹۱۲۸۱۷۴۵۴۳